Zastupitelé obce


ZASTUPITELSTVO OBCE

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů zastupitelstva obce je 7.

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li zřízen) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

2022 - 2026

ZASTUPITELÉ

1. Jaromír Brančík - starosta

2. Ing. Magdaléna Brančíková - místostarosta

3. Jana Orlová

4. Milan Němec

5. Jiřina Kašná

6. Pavel Mareček

7. Renata Pecková

VÝBORY

Dne 9.11. zastupitelstvo obce schválilo následující členy výborů:

Finanční výbor

Jana Orlová - předsedkyně

Dagmar Gažáková

Jana Dlapová

Kulturní výbor

Jiřina Kašná - předsedkyně

Jana Orlová

Ing. Magdaléna Brančíková

Kateřina Kalivodová

Ludmila Seďová

Kontrolní výbor

Renata Pecková - předsedkyně

Milan Němec

Radek Červík

 

2018 - 2022

ZASTUPITELÉ

1. Jaromír Brančík - starosta

2. Bc. Magdaléna Brančíková

3. Milan Gažák

4. Mgr. Libor Lev - místostarosta

5. Milan Němec

6. Jana Orlová

7. Josef Tichý 

VÝBORY

Finanční výbor
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
 
- Jana Orlová - předsedkyně
- Jana Dlapová
- Ing. František Pintera
 
Kontrolní výbor
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
 
- Milan Gažák - předseda
- Pavel Gažák
- Milan Němec
 
Kulturní a školský výbor
- Josef Tichý - předseda
- Bc. Magdaléna Brančíková
- Alena Farmačková
- Josef Chromý
- Jiřina Kašná
- Mgr. Libor Lev
- Jana Orlová
- Ludmila Seďová
- Miroslava Tichá
 
Povodňová komise
- Jaromír Brančík - předseda
- Mgr. Libor Lev
- Josef Tichý

 --------------------------------------------------------------------------

2014 - 2018

 ZASTUPITELÉ

1. Jaromír Brančík - starosta

Zastupitelé 2014-2018

2. Milan Gažák

3. Josef Chromý

4. Mgr. Libor Lev - místostarosta

5. Milan Němec

6. Ing. František Pintera

7. Vladimír Seloucký 

VÝBORY

Finanční výbor 
- Ing. František Pintera - předseda
- Bc. Magdaléna Brančíková 
- Bc. Klára Létalová
 
Kontrolní výbor 
- Milan Gažák - předseda
- Pavel Gažák
- Milan Němec 
 
Kulturní a školský výbor 
- Josef Chromý - předseda
- Jana Létalová
- Mgr. Libor Lev
- Jana Orlová
- Ludmila Seďová
- Vladimír Seloucký
- Miroslava Tichá