Sportovní areál


Provozní řád pro víceúčelové hřiště

obce Nechvalín

 Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru víceúčelového hřiště s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 

I.

Účel víceúčelového hřiště

1. Celooplocené víceúčelové hřiště (dále jen hřiště) je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k hrám na umělém koberci: fotbal, nohejbal, volejbal, badminton, košíková a tenis.

2. Prioritně je hřiště vybudováno pro občany obce Nechvalín. 

II.

Správa hřiště

1. Hřiště spravuje obec Nechvalín.

2. Obec Nechvalín zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy.

3. Správce dohlíží na dodržování pořádku, je oprávněn vykázat z hřiště ty uživatele, kteří nedodržují provozní řád pro návštěvníky.

4. Je zakázáno: vstupovat do prostoru hřiště v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, botách na podpatku apod.),  provozování sportů, užití náčiní a nářadí, pro které není hřiště určeno (např. koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, jízdní kola, odstrkovadla atd.), používat hřiště za snížené viditelnosti bez umělého osvětlení. Dále je v prostoru hřiště zakázáno: konzumovat potraviny, alkohol, slazené a barevné tekutiny, kouřit a požívat jiné návykové látky, vodit zvířata, vnášet a používat pyrotechniku.

5. Provozovatel neručí za odložené věci v prostoru hřiště a nenese odpovědnost za škodu, či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

6. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.

7. Za osoby mladší 18-ti let zodpovídají rodiče nebo pracovník ZŠ a MŠ Nechvalín.

8. Každý návštěvník a sportovec je povinen: brát na vědomí a dodržovat rezervace hřiště, při příchodu a odchodu kontrolovat stav hřiště a zavírat vchodové dveře, oznamovat správci hřiště veškeré škodné události jím zjištěné, nebo způsobené. V případě způsobení škody na zařízení hřiště, ať nedbalostí, či úmyslným jednáním, bude následně škoda vymáhána na osobě, která škodu způsobila. 

III.

Provozní režim

1. Objednávky na rezervaci hřiště se podávají prostřednictvím správce hřiště či nechvalin@tiscali.cz.

2. Pověřený správce hřiště: OÚ Nechvalín, tel. 518 618 224 a určená osoba.

3. Provozní doba:   PONDĚLÍ – NEDĚLE    8 – 21 hod.

4. Stálá rezervace obce Nechvalín:

- každou neděli v době 10.00 – 12.00 hod. pro fotbal,

- ve všední dny 5 hodin týdně dle výběru pro hodiny tělocviku ZŠ a MŠ Nechvalín.

5. Mimo provozní dobu je hřiště uzamčeno a zdržovat se v jeho prostoru je zakázáno. Zákaz vstupu do areálu a zdržování se v něm platí, i když je areál neuzamčený.

6. Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí.

7. Obec Nechvalín si vyhrazuje právo hřiště uzavřít z důvodu jeho údržby a opravy, špatných klimatických podmínek a pro vlastní pořádání akcí. 

IV.

Poplatek za užívání hřiště a vybavení

1. Pro fotbal:

Osoby s trvalým pobytem na území obce Nechvalín a jejich spoluhráči v denní době zdarma, při umělém osvětlení 50 Kč/hod. Pro mládež jsou 3 hodiny umělého osvětlení v týdnu dle zájmu zdarma.

2. Pro ostatní sporty - nohejbal, volejbal, badminton, košíková, tenis - pronájem hřiště – 100 Kč/hod. pro osoby s trvalým pobytem na území obce Nechvalín i bez trvalého pobytu.

3. Poplatek musí být uhrazen před vstupem na hrací plochu. Hrací doba na hřišti je 60 minut. V případě nepřítomnosti dalšího zájemce je možné prodloužení hrací doby.

4. Poplatek za pronájem se hradí hotově v kanceláři OÚ Nechvalín nebo převodem na účet obce 1442410319/0800 po předchozí telefonické domluvě na tel. 518 618 224.

5. Klíč od branky hřiště je k dispozici u správce nebo v kanceláři OÚ Nechvalín v pracovní době. Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje OÚ Nechvalín. 

V.

Závěr

1. Provozní řád hřiště obce Nechvalín je umístěn u jeho vstupu a na www.nechvalín.cz.

2. Provozní řád nabývá platnosti dnem 1. 7. 2017. Na základě provozních zkušeností je možná úprava tohoto provozního řádu.

 

V Nechvalíně dne 20. 6. 2017