Co lze vyřídit na OÚ


Evidence obyvatel

Hlášení změny místa trvalého pobytu

 •  vyřizuje - pracovnice OÚ

Občan při hlášení změny místa trvalého pobytu předkládá:

 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví bytu nebo objektu nebo
 • doklad o oprávnění užívat byt ( např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o  ubytování, dohoda o přidělení místa na ubytovně) anebo
 • písemné potvrzení oprávněné osoby (např. provozovatel ubytovacího zařízení).

Při hlášení změny trvalého pobytu lze vzít v potaz jako doklad o vlastnictví:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • při dědictví - pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se potvrzuje nabytí dědictví nebo se schvaluje dohoda dědiců
 • u smluvního převodu - smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí a nebo do 31.12.1992 registrace smlouvy státním notářstvím
 • nájemní smlouva, do 31.12.1991 dohoda o převzetí a užívání bytu, popř. souhlasné prohlášení pronajímatele a nového nájemce, nebo pravomocné soudní rozhodnutí potvrzující tuto skutečnost.

Za občana mladšího 15 let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, předkládá svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pokud nemá dítě zapsáno v občanském průkazu. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, předkládá jeho zákonný zástupce svůj občanský průkaz a doklad o oprávnění k zastupování občana ( např. pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem, popř. poručníkem).

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu vybere ohlašovna správní poplatek ve výši 50 Kč. Hlásí-li bčan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, platí poplatek pouze jednou.

Výpis údajů z evidence obyvatel

Žádost o výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel

 • vyřizuje - pracovnice OÚ

Dle § 8 odst. 3 písm. a - d a odst 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel občan ČR při žádosti o výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (tiskopis) vždy předloží:

 • platný občanský průkaz (tzn. občanský průkaz, kde má uvedenu současnou adresu trvalého pobytu, popř. doloží změnu trvalého pobytu nebo sňatek potvrzením) a nebo předloží  potvrzení o občanském průkazu 
 • na žádosti vyznačí údaje, které si žádá potvrdit a žádost osobně podepíše
 • zaplatí správní poplatek 50 Kč (stanoveno dle sazebníku poplatků v položce 3, zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích)

Pohřebnictví

Pohřebnictví - výkon samostatné půsbnosti

vyřizuje - pracovnice OÚ

Hřbitovní kniha, evidence smluv, řád veřejného pohřebiště

Provozovatel - obec Nechvalín - podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává  v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště

Rozsah poskytovaných služeb:

 • pronájem hrobových míst
 • vedení související s evidencí o hrobových místech a  o uložení lidských ostatků
 • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně

Pokladna

vyřizuje - pracovnice OÚ

Pokladna OÚ přijímá platby za:

 • pronájem nebytových prostor, pozemků
 • prodej movitých a nemovitých věcí
 • místní poplatky

Podatelna

vyřizuje - pracovnice OÚ

 • Podatelna OÚ přijímá volné žádosti na prodej movitých a nemovitých věcí z majetku obce
 • pronájem nebytových prostor, pozemků, nebo obecního bytu v majetku obce

Tyto žádosti jsou přijímány starostou a místostarostou obce a projenávány v zastupitelstvu obce a žadatel je o výsledku písemně informován.

Výherní hrací přístroje

vyřizuje - pracovnice OÚ

Žadatel musí podat žádost o povolení provozování výherních hracích přístrojů, která obsahuje:

 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis rejstříku trestů,
 • potvrzení o vinkulaci vkladu,
 • předávací protokol,
 • herní plán,
 • způsob a podmínky manipulace s výherním hracím přístrojem,
 • výpis z osvědčení o provozuschopnosti,
 • popis přístroje a hry

Poplatky

místní

správní

za 1/4 roku

2.000,- Kč

10.000,- Kč

za 1/2 roku

4.000,- Kč

16.000,- Kč